Envia'ns un article

Formulari per enviar el teu text

* Camps obligatoris
El teu nom i llinatges *
La teva adreça electrònica *
Arxiu que vols enviar (consulta les condicions més avall) *
El teu comentari

Requisits per a la presentació d'articles a la revista ALIMARA

El tema dels articles ha d'estar relacionat, necessàriament, amb serveis socials.
L'extensió dels articles serà d'un mínim de 800 paraules i un màxim de 2.500 (sense espai).
Els articles, escrits preferentment en català, s'han d'enviar al mail de la revista: redaccio@revistaalimara.net en format Word.
Les taules, gràfiques i altres quadres preferentment en format Excel- s'enviaran en un arxiu a part, indicant el lloc de l'article on s'han d'inserir.
Juntament amb l'article i els arxius de gràfiques o altres quadres, s'haurà d'incloure un resum o extracte de l'article que contengui entre 80 i 90 paraules.
L'autor de l'article haurà de manifestar si és inèdit o no. Si no ho és, s'ha d'indicar on ha estat publicat i s’ha de remetre l’autorització de l’editorial perquè pugui ser reproduït a ALIMARA.
En el cas que s'incloguin referències bibliogràfiques, es farà constar al final de l'article segons la normativa internacionalment acceptada.
Els articles aniran acompanyats del nom i llinatges de l'autor, el seu DNI, professió i responsabilitat i/o entitat en la qual treballa; adreça, adreça electrònica i telèfon. Aquestes dades no es faran públiques sense el consentiment de l'autor.

El Consell de Redacció d'ALIMARA:

Pot rebutjar els originals que no compleixin els requisits esmentats o no cregui adequats a l'esperit de la publicació, així com proposar les modificacions als autors quan així ho consideri necessari.
Una vegada fetes, s'enviaran per correu electrònic als autors per al seu vist i plau final abans de ser editats.
Es fa càrrec de la correcció lingüística i de la unificació dels dissenys necessaris per a la revista en línia.
Juntament amb l'article i els arxius de gràfiques o altres quadres, s'haurà d'incloure un resum o extracte de l'article que contengui entre 80 i 90 paraules.
També es fa càrrec de l'edició i maquetació dels continguts.
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials i, per extensió, el Consell de Mallorca no es fan responsables de les opinions i valoracions que contenguin els treballs publicats. Aquesta responsabilitat recaurà únicament en els seus autors.
Els articles i texts facilitats al Consell de Redacció d'ALIMARA s'utilitzaran únicament per a la seva publicació a la revista; posteriorment, s'incorporaran a l'hemeroteca.